داشبورد مدیریتی شرکت توزیع برق استان همدان

لطفا صبر کنید...

سنجه های سلامت اداری

سنجه های سلامت اداری

 

مسئول پاسخگویی

عنوان

شاخص آموزش، مهارت و توسعه فرهنگ دینی و اخلاقی

توانمندسازی کارکنان از طریق آموزش و مهارت آموزی مرتبط با مسائل سلامت اداری

الف

محورها

معاونت منابع انسانی خانم اسکندری

سنجه های 1-6 ( مرتبط با سلامت اداری)

ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از آن

ب

دبیر شورای فرهنگی آقای رنجبران

سنجه های 1-5 ( مرتبط با امور مذهبی و فرهنگی)

توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر

ج

دبیر کمیته امر به معروف و نهی از منکر آقای الماسی

سنجه های 1-4

تقویت کمی و کیفی بسیج و تفکر بسیجی به منظور صیانت از ارزش های انقلاب اسلامی

د

فرمانده پایگاه مقاومت شهید فروغی آقای حمیدی

سنجه های 1-6

شاخص قانون گرایی

تهیه و تدوین مقررات لازم و کفایت آن برای انجام وظایف و مأموریت های محوله

الف

محورها

دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات آقای سلیمانی

سنجه های 1-4

تأمین اجرای قانون

ب

دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات آقای سلیمانی

سنجه های 1-8

رعایت و اجرای قوانین

ج

دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات آقای سلیمانی

سنجه های 1-2

امور مالی آقای مهری

سنجه های 3-4

شاخص شایسته سالاری

عملکرد دستگاه ها در شاخص شایسته سالاری

الف

محور

معاونت منابع انسانی آقای رنجبران و خانم پاک نژاد

سنجه های 1- 10

شاخص انضباط اداری و مالی

انضباط اداری

الف

محورها

معاونت منابع انسانی آقای رنجبران

سنجه های 1- 14

انضباط مالی

ب

امور مالی آقای مهری

سنجه های 1- 11

شاخص الگوی مصرف و بهره وری

صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف

الف

محورها

دفتر مدیریت مصرف خانم یوسفی

سنجه های 1- 8

بهبود و افزایش بهره وری

ب

دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری

سنجه های 1- 5

تقویت امور حاکمیتی دستگاه ها و واگذاری تصدی های دولتی به بخش های غیر دولتی

ج

معاونت برنامه ریزی و مهندسی

سنجه های 1- 6

شاخص شفافیت

تنقیح قوانین و مقررات

الف

محورها

دفتر روابط عمومی آقای روزبیانی

سنجه های 1-3

شفاف سازی مراحل انجام کار و فعالیت

ب

دفتر روابط عمومی با همکاری معاونت مشترکین و دفتر فناوری آقای روزبیانی و آقای فریدونی و آقای نادری

سنجه های 1- 5

شفاف سازی معاملات

ج

امور مالی آقای مهری

سنجه های 1- 6

شفاف سازی امور اداری و استخدامی

د

معاونت منابع انسانی آقای رنجبران

سنجه های 1- 5

شاخص پاسخگویی

پاسخگو بودن به مراجعه کنندگان

الف

محورها

دفتر روابط عمومی آقای روزبیانی

سنجه های 1- 9

پاسخگویی رسانه ها و افکار عمومی

ب

دفتر روابط عمومی آقای روزبیانی

سنجه های 1- 3

پاسخگویی به دستگاه ها و واحدهای نظارتی

ج

دفتر هیأت مدیره و مدیرعامل با همکاری دفتر حقوقی و امور مالی آقای حمیدی و آقای سلیمانی و آقای مهری

سنجه های 1- 6

شاخص نظارت و کنترل داخلی

کفایت قوانین، مقررات و رویه ها

الف

محورها

دفتر حراست و امور محرمانه آقای الماسی

سنجه های 1- 5

اعمال نظارت و کنترل

ب

دفتر حراست و امور محرمانه آقای الماسی

سنجه های 1- 7

اثربخشی نظارت و کنترل

ج

دفتر حراست و امور محرمانه آقای الماسی

 

شاخص استقرار و توسعه سامانه های الکترونیک

عملکرد دستگاه در تحقق دولت الکترونیک

الف

محور

معاونت برنامه ریزی و مهندسی دفتر فناوری اطلاعات

سنجه های 1- 11


Text Box: شاخص آموزش، مهارت و توسعه فرهنگ دینی و اخلاقی

 

 

تعريف : مجموعه آموزش ها و مهارت ها و انتقال اطلاعات به كاركنان و ذينفعان حسب مورد،‌ به منظور دستيابي به اهداف

محور الف) توانمند سازی کارکنان از طریق آموزش و مهارت آموزی مرتبط بامسایلسلامت اداری

 

شرح سنجه‌هاي محور (الف)

ردیف

سنجه‌های محور (الف)

امتياز

1

برنامه‌ریزی و ایجاد انگیزه جهت مشارکت مستمر کارکنان در فرآیند آموزش و ارتقاي مهارت شغلی

5

2

تهیه و تدوین برنامه‌های آموزشی کارکنان

5

3

اقدامات دستگاه به منظور توانمندسازی و افزایش مهارتها و توانائیهای شغلی کارکنان (آموزش های حین خدمت) و به هنگام کردن مهارتهای شغلی

4

4

تناسب برنامه‌های آموزشی اثربخش در جهت ارتقاي دانش، مهارت و نگرش کارکنان با شغل مورد نظر

5

5

داشتن شناسنامه آموزشی

3

6

تأثير آموزش‌های ارائه شده به کارکنان در کارآئی و اثربخشی دستگاه

4

 

جمع امتياز

 

26

 

 

شرح زيرسنجه‌هاي محور (الف)

ردیف

سنجه‌هاي محور ( الف )

زیرسنجه‌هاي محور ( الف)

امتياز

1

برنامه‌ریزی و ایجاد انگیزه جهت مشارکت مستمر کارکنان در فرآیند آموزش و ارتقاي مهارت شغلي

برنامه‌ریزی جهت مشارکت کارکنان

2

ایجاد انگیزه جهت مشارکت کارکنان

3

2

تهیه و تدوین برنامه‌های آموزشی کارکنان

----------

5

3

اقدامات دستگاه به منظور توانمندسازی و افزایش مهارت‌ها و توانائیهای شغلی کارکنان (آموزش‌های حین خدمت) و به هنگام کردن مهارتهای شغلی

----------

4

4

تناسب برنامه‌های آموزشی اثربخش در جهت ارتقاي دانش، مهارت و نگرش کارکنان با شغل مورد نظر

----------

5

5

داشتن شناسنامه آموزشی كاركنان

وجود شناسنامه آموزشی

1

محتوای شناسنامه آموزشی

الکترونیکی بودن شناسنامه آموزشی

5/0

درج دوره‌های گذرانیده شده و گذرانيده نشده در شناسنامه

5/0

وجود تفکیک بین آموزشهای شغلی و غیرشغلی

5/0

وجود تفکیک بین آموزشهای مصوب و غیرمصوب (و یا تخصصی و غیرتخصصی)

25/0

ارزیابی دوره‌های برگزار شده

25/0

6

تأثیر آموزش‌های ارايه شده به کارکنان در کارآيی و اثربخشی دستگاه

----------

4

جمع امتياز

26

تبصره : کلیه موارد آموزشی بایستی مرتبط با مسایل سلامت اداری باشد.

 

نحوه امتيازدهي محورالف) توانمند سازی کارکنان از طریق آموزش و مهارت آموزی

سنجه 1) برنامه‌ریزی و ایجاد انگیزه جهت مشارکت مستمر کارکنان در فرآیند آموزش و ارتقاي مهارت شغلی (5 امتياز)

1-1- برنامه‌‌ریزی جهت مشارکت کارکنان     2 امتیاز

نحوه امتیازدهی زیرسنجه فوق به ترتیب زیر انجام می‌شود:

1-1-1- نیازسنجی بر اساس شغل و شاغل برای کلیه کارکنان انجام شده است.  2 امتیاز

1-1-2- نیازسنجی بر اساس شغل و شاغل برای تعدادی از کارکنان انجام شده است.

امتیاز به ترتیب زیر محاسبه می‌شود:

A = تعداد کل کارکنان

A' = تعداد کارکنانی که نیازسنجی برای آنان انجام شده است

P = امتیاز زیرسنجه

1-2- ایجاد انگیزه جهت مشارکت مستمر کارکنان 3 امتیاز

به ازاء هر اقدام انگیزشی5/0 امتیاز

تبصره 1: حداکثر تعداد اقدام‌های انگیزشی جهت محاسبه امتیاز این زیر سنجه 6 مورد خواهد بود.

تبصره 2: اقدامهای انگیزشی بایستی جنبه عام داشته بگونه‌ای که اِعمال آن، انگیزه لازم برای مشارکت مستمر کارکنان را ایجاد نموده باشد.

* امتياز كل عبارتست از جمع امتياز رديفهاي (1-1) و (1-2)

سنجه 2) تهیه و تدوین برنامه‌های آموزشی کارکنان (5 امتياز)

2-1- برنامه‌های آموزشی برای کلیه کارکنان تهيه و تدوين شده است.5 امتیاز

2-2- برنامه‌های آموزشی برای تعدادی از کارکنان تهيه و تدوين شده است .

امتیاز به ترتیب زیر محاسبه می‌شود:

 

 

A = تعداد کل کارکنان

A' = تعداد کارکنانی که برای آنها برنامه آموزشی تدوین شده است

P = امتیاز زیر سنجه

تبصره : در مواردی که نسبت تعداد کارکنانی که برای آنها برنامه آموزشی تدوین شده است به کل کارکنان از 4/0 کمتر باشد امتیازي به این بخش تعلق نخواهد گرفت.

سنجه 3) اقدامات دستگاه به منظور توانمند سازی و افزایش مهارت ها و توانائیهای شغلی کارکنان (آموزش های حین خدمت) و به هنگام کردن مهارتهای شغلی (4 امتياز)

امتیاز به ترتیب زیر محاسبه می‌شود:

 

سرانه آموزش سال =20 ساعت

1-     درصورتی که باشد امتیاز این زیر سنجه برابر 4 خواهد بود.

2-     درصورتی که باشد امتیاز این بخش عبارت خواهد بود از:   = امتياز

سنجه 4) تناسب برنامه‌های آموزشی اثربخش در جهت ارتقاي دانش، مهارت و نگرش کارکنان با شغل مورد نظر (5 امتياز)

امتیاز به ترتیب زیر محاسبه می‌شود:

 

 

1- درصورتی که باشد امتیاز این سنجه برابر 5 خواهد بود.

2- درصورتی که  باشد امتیاز این سنجه عبارت خواهد بود از: = امتیاز

سنجه 5) داشتن شناسنامه آموزشی (3 امتياز)

5-1- وجود شناسنامه آموزشی برای کارکنان  1 امتیاز

5-1-1- شناسنامه آموزشی برای کلیه کارکنان تهیه شده است.1 امتیاز

5-1-2- شناسنامه آموزشی برای تعدادی از کارکنان تهیه شده است.

 امتیاز به ترتیب زیر محاسبه می شود:

A = تعداد کل کارکنان

A' = تعداد کارکنانی که شناسنامه آموزشی دارند.

5-2- محتوای شناسنامه آموزشی 2 امتیاز

5-2-1- الکترونیکی بودن شناسنامه آموزشی     5/0 امتیاز

5-2-2- درج دوره‌های گذرانیده شده و گذرانيده نشده در شناسنامه 5/0 امتیاز

5-2-3- وجود تفکیک بین آموزشهای شغلی و غیرشغلی  5/0 امتیاز

5-2-4 - وجود تفکیک بین آموزشهای مصوب و غیر مصوب  25/0 امتياز

5-2-5- ارزیابی دوره‌های برگزار شده    25/0 امتياز

* امتياز كل عبارتست از جمع امتياز رديفهاي (5-1) و (5-2)

سنجه 6) تأثیر آموزش های ارائه شده به کارکنان و کارايي و اثربخشی دستگاه (4 امتياز)

امتیاز این سنجه به شرح جدول زیر قابل محاسبه خواهد بود:

 

 

 

جدول محاسبه امتیاز سنجه 6

ردیف

نام دوره

ضریب معیار

تأثیر آموزش و اثربخشی دستگاه

زیاد

5

متوسط

4

کم

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

n = تعداد دوره‌های برگزار شده

محور ب) ترويج اخلاق،‌ فرهنگ و مباني اسلامي و صيانت از آن

شرح سنجه‌هاي محور (ب)

ردیف

سنجه‌های محور (ب)

امتياز

1

داشتن برنامه‌های دینی مذهبی، فرهنگی

4

2

آموزش مبانی اخلاقی و احکام اسلامی

4

3

آموزش و تبیین اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به عنوان معیار توسعه

5

4

داشتن برنامه های اجرايی مناسب و ابتکاری با موضوع نماز و برگزاری جشنواره جذاب و مؤثر

5

5

تشکیل شورای فرهنگی در دستگاه

4

جمع امتياز

 

22

 

 

 

 

شرح زيرسنجه هاي محور ( ب)

 

ردیف

سنجه‌های محور (ب)

زیرسنجه هاي محور (ب)

امتیاز

1

داشتن برنامه‌های
دینی- مذهبی و فرهنگی

داشتن برنامه‌های دینی مذهبی

وجود برنامه های دینی و مذهبی

1

محتوای برنامه‌هاي دینی- مذهبی

اجرايی بودن برنامه

25/0

فراگیر بودن برنامه

25/0

مستمر بودن برنامه

25/0

جذابیت برنامه

25/0

داشتن برنامه‌های فرهنگي

وجود برنامه‌های فرهنگي

1

محتوای برنامه‌هاي فرهنگي

فراگير بودن برنامه

15/0

به روز بودن برنامه

2/0

جذابيت برنامه

15/0

جهادي بودن برنامه

5/0

2

آموزش مبانی اخلاقی و احکام اسلامی

آموزش مبانی اخلاقی

2

آموزش احکام اسلامی

2

3

آموزش و تبیین اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به عنوان معیار توسعه

آموزش و تبیین اندیشه‌های حضرت امام خمینی(ره)

5/2

آموزش و تبیین اندیشه‌های مقام معظم رهبری

5/2

4

داشتن برنامه‌های اجرايی مناسب و ابتکاری با موضوع نماز و برگزاري جشنواره‌های جذاب و مؤثر

داشتن برنامه‌های اجرايی مناسب و ابتکاری با موضوع نماز

وجود برنامه‌های اجرايی مناسب و ابتکاری

5/0

محتوای
برنامه‌های اجرايی

جذابیت برنامه

5/0

مناسب بودن برنامه

5/0

ابتکاری بودن برنامه

5/0

برگزاری جشنواره‌های جذاب و مؤثر با موضوع نماز

برگزاری جشنواره

5/1

نحوه برگزاری جشنواره

مؤثر بودن جشنواره

5/0

جذابیت جشنواره

75/0

فراگیر بودن جشنواره

25/0


5

تشکیل شورای فرهنگی در دستگاه

تشکیل شورای فرهنگی

2

سابقه تشکیل شورای فرهنگی

2

جمع امتياز

22

 

نحوه امتيازدهي محور  ب)ترويج اخلاق،‌ فرهنگ و مباني اسلامي و صيانت از آن

سنجه 1) داشتن برنامه‌هاي ديني- مذهبي و فرهنگي ( 4 امتياز )

1-1- داشتن برنامه‌های دینی- مذهبي     2 امتیاز

1-1-1- وجود برنامه‌های دینی- مذهبی  1 امتیاز

1-1-2- محتوای برنامه‌هاي دینی- مذهبی     1 امتیاز

1-1-2-1- اجرايی بودن برنامه     25/0 امتیاز

1-1-2-2- فراگیر بودن برنامه     25/0 امتیاز

1-1-2-3 - مستمر بودن برنامه 25/0 امتیاز

1-1-2-4- جذابیت برنامه 25/0 امتیاز

1-2- داشتن برنامه‌های فرهنگی     2 امتیاز

1-2-1- وجود برنامه‌های فرهنگی     1 امتیاز

1-2-2- محتوای برنامه‌های فرهنگی     1 امتیاز

1-2-2-1- فراگیر بودن برنامه     15/0

1-2-2-2- به روز بودن برنامه 2/0

1-2-2-3- جذابیت برنامه 15/0

1-2-2-4- جهادی بودن برنامه 5/0

* امتياز كل عبارتست از جمع امتياز رديفهاي (1-1) و (1-2)

سنجه 2) آموزش مبانی اخلاقی و احکام اسلامی (4 امتیاز)

2-1- آموزش مبانی اخلاقی     2 امتیاز

2-1-1- به ازاء هر آموزش همگانی در سال     5/0 امتیاز

حداکثر تعداد آموزش همگانی مشمول امتیاز    4 آموزش

تبصره 1: منظور از آموزش همگانی، آموزش در سطح کارکنان و یا در سطح خانمها و یا آقایان است.

تبصره 2: چنانچه آموزش مبانی اخلاقی مابین نماز بطور مستمر انجام شود 1 امتیاز

2-2- آموزش احکام اسلامی2 امتیاز

2-2-1- به ازاء هر آموزش همگانی در سال     1 امتیاز

حداکثر آموزش‌های همگانی احکام اسلامی 2 آموزش

* امتياز كل عبارتست از جمع امتياز رديفهاي (2-1) و (2-2)

تبصره 1: چنانچه آموزش احکام اسلامی بطور مستمر مابین نماز ظهر و عصر انجام شود              1 امتیاز

تبصره2: منظو ر از آموزش همگانی آموزش کل کارکنان و یا خانمها و آقایان به تفکیک است .

سنجه3) آموزش و تبیین اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به عنوان معیار توسعه (5 امتياز)

3-1- آموزش و تبیین اندیشه‌های حضرت امام خمينی (ره)     5/2 متیاز

3-1-1- به ازاء هر آموزش، همایش و سمینار همگانی 75/0 امتیاز

3-1-2- به ازاء هر آموزش در سطوح مختلف     25/0 امتیاز

تبصره: حداکثر امتیاز این بخش 5/2 می‌باشد.

3-2- آموزش و تبیین اندیشه‌های مقام معظم رهبری     5/2 امتیاز

3-2-1- به ازاء هر آموزش، همایش و سمینار همگانی 75/0 امتياز

3-2-2- به ازاء هر آموزش در سطوح مختلف     25/0 امتیاز

تبصره : حداکثر امتیاز این بخش 5/2 می‌باشد.

* امتياز كل عبارتست از جمع امتياز رديفهاي (3-1) و (3-2)

سنجه 4) داشتن برنامه‌های اجرايی مناسب و ابتکاری با موضوع نماز و برگزاری جشنواره‌های جذاب و مؤثر (5 امتياز )

4-1- داشتن برنامه‌های اجرايی مناسب و ابتکاری با موضوع نماز      2 امتیاز

4-1-1- وجود برنامه‌های اجرايی مناسب و ابتکاری 5/0 امتیاز

4-1-2- محتوای برنامه‌های اجرايی5/1 امتیاز

4-1-2-1- جذابیت برنامه     5/0 امتیاز

4-1-2-2- مناسب بودن برنامه     5/0 امتیاز

4-1-2-3- ابتکاری بودن برنامه     5 /0 امتیاز

4-2- برگزاری جشنواره‌های جذاب و مؤثر با موضوع نماز3 امتیاز

4-2-1- برگزاری جشنواره     5/1 امتیاز ، به ازاء هر جشنواره 5/0 امتیاز

4-2-2- نحوه برگزاری جشنواره     5/1 امتیاز

4-2-2-1- مؤثر بودن جشنواره     5/0 امتیاز

4-2-2-2- جذابیت جشنواره     75/0 امتیاز

4-2-2-3- فراگیر بودن جشنواره     25/0 امتیاز

* امتياز كل عبارتست از جمع امتياز رديفهاي (4-1) و (4-2)

سنجه 5) تشکیل شورای فرهنگی در دستگاه (4 امتياز)                               

5-1- تشکیل شورای فرهنگی در دستگاه     2 امتیاز

5-2- سابقه تشکیل شورای فرهنگی 2 امتیاز

الف تشکیل شورای فرهنگی بیش از 3 سال 2 امتیاز

ب- تشکیل شورای فرهنگی بین 1 تا 3 سال     1 امتیاز

ج تشکیل شورای فرهنگی بین 6 ماه تا یکسال 5/0 امتیاز

د تشکیل شورای فرهنگی کمتر از 6 ماه -----

* امتياز كل عبارتست از جمع امتياز رديفهاي (5-1) و (5-2)

 

 

 

 

 

 

 

 

محور ج) توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر

شرح سنجه‌هاي محور (ج)

ردیف

سنجه‌های محور (ج)

امتياز

1

داشتن منشور اخلاقي و رفتاري كاركنان و اجرا و آموزش آن

 

5

2

آموزش تقویت وجدان کاری و انضباط کاري

 

3

3

اقدامات مناسب در راستاي امر به معروف و نهي از منكر

 

5

4

رعایت ظواهر اسلامی و پرهیز از الگوی غربی

 

3

 

جمع امتياز

 

16

 

محور د) تقویت کمی و کیفی بسیج و تفکر بسیجی به منظور صیانت از ارزش های انقلاب‌اسلامی

شرح سنجه‌هاي محور (د)

ردیف

سنجه‌های محور (د)

زيرسنجه هاي محور (د)

امتياز

 

1

ایجاد پایگاه، حوزه و یا مرکز بسیج در دستگا

وجود پايگاه حوزه، مركز یا دفتر بسيج

1

 

درصد فراوانی نیروهای شرکت در بسیج

1

 

تجهيزات دفاتر بسيج

5/0

 

وجود مقر ثابت يا غير ثابت در دفاتر بسيج طبق ضوابط

5/0

 

2

عملکرد فرماندهی و مدیریت بسیج در اشاعه فرهنگ بسیج در دستگاه

عملكرد و شايستگي فرمانده بسيج

5/1

 

مديريت بسيج

5/1

 

داشتن برنامه هاي ابلاغي بسيج

5/0

 

3

داشتن برنامه‌های کیفی و محتوایی بسیج و رضایت‌مندی كاركنان و اعضاي بسیج در دستگاه

اجراي برنامه هاي ابلاغي بسيج

5/1

 

جذابيت برنامه هاي اجرايي بسيج

1

 

ميزان رضايتمندي اعضاي بسيج

1

 

ميزان رضايت

ندي كاركنان دستگاه

1

 

4

توسعه تفکر بسیجی از طریق برنامه های اجرایی بسیج در دستگاه

ايجاد فرهنگ شهادت طلبي

2

 

درصد مشارکت نیروهای بسیج

5/1

 

مسئوليت پذيري

5/1

 

5

اقدامات دستگاه برای ساماندهی کاروان راهیان نور و اعزام کارکنان به تجلی‌گاه ایثار و رشادتهای رزمندگان اسلام در

ناطق جنگی دوران دفاع مقدس

ميزان همكاري دستگاه جهت اعزام پرسنل به مناطق جنگي

5/1

 

اقدامات دستگاه براي ساماندهي كاروانهاي راهيان نور

5/1

 

6

تناسب اردوها با اهداف و مأموریت های فرهنگ بسیج

----------

3

 

 

جمع امتياز

22

 

 

 

Text Box: شاخص قانون گرايي

 

تعريف : تبعيت از قانون به معناي عام آن؛ شامل قوانين شرع مقدس،‌ اصول قانون اساسي،‌مصوبات مجلس شوراي اسلامي، مجمع تشخيص مصلحت نظام و كليه مقرراتي كه توسط مراجع ذيصلاح وضع مي شود .

  محور الف) تهیه و تدوین مقررات لازم و کفایت آن برای انجام وظايف و مأموریتهای محوله

شرح سنجه‌هاي محور (الف)

ردیف

سنجه‌های محور ( الف)

امتياز

1

تطبیق آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره دستگاه با قوانین

5

2

تدوین به موقع آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرائی قوانین

5

3

تهیه وضع آئین نامه، دستورالعمل و بخشنامه های لازم برای تنظیم امور دستگاه و انجام صحیح وظايف

5

4

تکمیل، اصلاح و تغییر مقررات و ارائه پیشنهاد تصویب قوانین لازم

5

جمع امتياز

20

 

نحوه امتيازدهي محورالف) تهیه و تدوین مقررات لازم و کفایت آن برای انجام وظايف و مأموریتهای محوله

سنجه 1) تطبیق آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره دستگاه با قوانین (5 امتياز)

·          تعداد کل آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره = T

·          تعداد آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره منطبق با قوانین = T1

·          تعداد آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره غیر منطبق با قوانین = T2

تبصره : در مواردی که T1   T2 > باشد هیچگونه امتیازی در این بخش تعلق نخواهد گرفت.

امتیاز

بایستی T1≥ T2 باشد.

 

 

سنجه 2) تدوین به موقع آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرائی قوانین (5 امتياز)

·          تعداد کل آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرائی که بایستی تهیه شود = T

·          تعداد کل آئین نامه و دستورالعملهای اجرائی که در موعد مقرر تهیه شده است = T1

·          تعداد آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرائی که با تاخیر کمتر از 6 ماه تهیه شده است = T2

·          تعداد آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرائی که با تاخیر 6 تا یکسال تهیه شده است = T3

·          تعداد آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرائی که تهیه نشده است = T4

تبصره: در مواردی که T4> T1+T2+T3 باشد امتیازی برای سنجه مذکور منظور نخواهد شد .

سنجه 3) تهیه و وضع آئین نامه، دستورالعمل و بخشنامه های لازم برای تنظیم امور دستگاه و انجام صحیح وظايف  (5 امتياز)

·          تعداد آئین نامه، دستورالعمل و بخشنامه های لازم برای تنظیم امور دستگاه = T

·          تعداد کل آئین نامه ها دستورالعمل و بخشنامه های تهیه شده = T1

·          تعداد کل آئین نامه ها دستورالعمل ها و بخشنامه های تهیه نشده = T2

تبصره: در مواردی که T2> T1 باشد امتیازی برای سنجه مذکور منظور نخواهد شد .

امتياز =

سنجه 4) تکمیل، اصلاح و تغییر مقررات و ارائه پیشنهاد تصویب قوانین لازم (5 امتياز)

4-1- به ازاء هر پيشنهاد تکمیل و یا اصلاح مقررات 25/0 امتیاز

4-2- به ازاء هر تکمیل و یا اصلاح و تغییر مقررات که مصوب شده باشد  5/0 امتیاز

 

= امتیاز کل

تبصره: در صورتی که امتیاز کل از 5 امتیاز تجاوز نماید، امتیاز 5 منظور خواهد شد.

 

 

محور (ب) تأمین اجرای قانون

شرح سنجه‌هاي محور (ب)

ردیف

سنجه های محور (ب)

امتياز

1

گردآوری و تنقيح قوانین و مقررات مرتبط بادستگاه برای استفاده کارکنان و ذینعفان به قوانین معتبر

5

2

تسلط مدیران دستگاه به قوانین و مقررات مورد نیاز

5

3

تسلط کارکنان دستگاه به قوانین و مقررات مرتبط با وظائف و مأموریتها

5

4

برگزاری دوره های خاص و آموزشی یا اقدامات لازم برای تبعیت و احترام به قانون

5

5

درج کلیه قوانین و مقررات، رویه ها و تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی در دیدارگاههای الکترونیک برای اطلاع عموم و یا اطلاع رسانی به روشهاي ديگر

5

6

انعکاس موارد نقض قانون به مراجع انضباطی، اداری، نظارتی و قضائی

4

7

همکاری با معاونت قوانین مجلس برای تنقیح قوانین و مقررات

5

8

تنقیح قوانین مرتبط با حوزه فعالیت دستگاه و ارائه به معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی

3

جمع امتیاز

37

 

نحوه امتيازدهي محور ب) تأمین اجرای قانون

سنجه 1) گرد آوری و تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با دستگاه برای استناد کارکنان و ذينفعان به قوانين معتبر (5 امتياز)

1-1-گرد آوری قوانین و مقررات     3 امتیاز

1-1-1- گردآوری بصورت مجلد (غیر الکترونیکی)     1 امتیاز

1-1-2- گردآوری بصورت الکترونیکی 2 امتیاز

 

1-2- تنقیح قوانین و مقررات 2 امتیاز

1-2-1- پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات 1 امتیاز                              

1-2-2- اصلاح قوانین و مقررات     1 امتیاز

* امتياز كل عبارتست از جمع امتياز رديفهاي (1-1) و (1-2)

سنجه 2) تسلط مدیران دستگاه به قوانین و مقررات مورد نیاز (5 امتياز)

2-1- برگزاری دوره های آموزشی ویژه مدیران به ازاء هر دوره  1 امتیاز (جمعاً 2 امتیاز)

تبصره: چنانچه دوره های آموزشی ویژه مدیران برای هر بخش برگزار شده باشد دوره ها تجمیع شده و سپس طبق بند
(2-1) مبادرت به اختصاص امتیاز خواهد شد.

2-2- برگزاري نشستهای تخصصی داخلی و همایش ها با هدف بررسی و تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات

به ازاء هر نشست و یا همایش5/0 امتیاز (جمعاً 1 امتیاز)

2-3- عدم مشاهده هر گونه عیب و نقص در بررسی دستگاههای نظارتی به صورت مستند2 امتیاز

* امتياز كل عبارتست از جمع امتياز رديفهاي (2-1) و (2-2) و (2-3)

سنجه 3) تسلط کارکنان دستگاه به قوانین و مقررات مرتبط با وظايف و مأموریتها (5 امتياز)

3-1- برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارکنان بصورت تخصصی و در رابطه با قوانین و مقررات، به ازاء هر دوره تخصصي 5/1 امتياز و هر دوره کلی 5 /1 امتياز (جمعاً  3 امتیاز)

3-2- عدم مشاهده هر گونه عیب و نقص در بررسی دستگاههای نظارتی مستند به گزارش های دریافتی      2 امتیاز

* امتياز كل عبارتست از جمع امتياز رديفهاي (3-1) و (3-2)

سنجه4) برگزاری دوره های خاص آموزشی و یا اقدامات لازم برای تبعیت و احترام به قانون (5 امتياز)

4-1- برگزاری دوره آموزشی برای تبعیت و احترام به قانون برای کارکنان  در سطح عمومی و یا هر اقدام برای تبعیت و احترام به قانون به ازاء هر برنامه آموزشی     5/1امتیاز و  به ازاء هر اقدام      5/0 امتیاز (جمعاً  3 امتیاز )

تبصره: چنانچه برنامه و یا اقدام برای تبعیت و احترام به قانون برای تعدادی از کارکنان احراز شده باشد امتیاز این بخش به شرح زیر محاسبه می شود:

  = امتياز

A = تعداد کل کارکنان

A' = جمع تعداد افراد آموزش دیده

4-2- محتوای برنامه آموزشی و یا اقدام انجام یافته

به ازاء هر برنامه1 امتياز و هر اقدام 5/0 امتياز (جمعاً  2 امتیاز )

* امتياز كل عبارتست از جمع امتياز رديفهاي (4-1) و (4-2)

سنجه 5 ) درج کلیه قوانین و مقررات، رویه ها و تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی در دیدارگاههای الکترونیک برای اطلاع عموم یا اطلاع رسانی به روشهای دیگر (5 امتياز )        

5-1- درج کلیه قوانین و مقررات و رویه ها و تصمیمات متخذه در دیدارگاههای عمومی  3 امتیاز

5-2- اطلاع رسانی به روش هاي دیگر    2 امتیاز

* امتياز كل عبارتست از جمع امتياز رديفهاي (5-1) و (5-2)

تبصره: چنانچه بخشي از قوانین و مقررات و رویه ها و تصمیمات متخذه اطلاع رسانی شده باشد نسبت به بخش اطلاع‌رسانی شده به کل به عنوان ضریب، روی هر یک از امتیازات فوق اعمال خواهد شد.

سنجه 6) انعکاس موارد نقض قانون به مراجع انضباطی، اداري و نظارتی و قضائی (4 امتياز)

6-1- به ازاء هر مورد نقض قانون که به مراجع انضباطی، نظارتی و قضائی اعلام شده است 5/0 امتیاز (جمعاً 4 امتياز )

تبصره 1: چنانچه موارد نقض قانون اعلام نشده باشد امتیازی برای این بخش محسوب نخواهد شد .

تبصره 2: چنانچه موارد نقض قانون وجود نداشته باشد، امتياز اين بخش به طور كامل منظور خواهد شد.

 

سنجه 7) همکاری با معاونت قوانین مجلس برای تنقیح قوانین و مقررات (5 امتياز)

7-1- همكاری با معاونت قوانین مجلس برای تنقیح قوانین و مقررات به ازاء هر مورد 1 امتياز (جمعاً 5 امتیاز)

تبصره: در صورت عدم همکاری با معاونت قوانین مجلس برای تنقیح قوانین و مقررات امتیازی محسوب نخواهد شد.

سنجه 8) تنقیح قوانین مرتبط با حوزه فعالیت دستگاه و ارائه به معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی (3 امتياز)

8-1- تنقيح قوانين مرتبط با حوزه فعاليت دستگاه2 امتياز

8-2- ارايه به معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي  1 امتياز

* امتياز كل عبارتست از جمع امتياز رديفهاي (8-1) و (8-2)

محور ج) رعایت و اجرای قوانین

شرح سنجه‌هاي محور (ج)

ردیف

سنجه‌های محور (ج)

امتياز

1

اهتمام و توجه مدیران ارشد به رعایت قوانین و مقررات

5

2

التزام کارکنان دستگاه به اجرای قوانین و مقررات مرتبط با وظائف

5

3

اجرای به موقع تکالیف و احکام قانونی

5

4

پیگیری اجرای صحیح و کامل احکام و وظائف قانونی

5

جمع امتیاز

20

نحوه امتيازدهي محور ج) رعایت و اجرای قوانین

سنجه 1) اهتمام و توجه مدیران ارشد به رعایت قوانین و مقررات (5 امتیاز )

به ازاء هر اقدام که اهتمام و توجه مدیران را نشان دهد 1 امتیاز محسوب خواهد شد.

تبصره: اقدام در اینگونه موارد شامل ابلاغ به منظور رعایت قوانین و مقررات، تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات کنترل قوانین و مقررات (نظارت بر اجرای قوانین و مقررات) و یا تهیه مجلدات مرتبط با رعایت قوانین و مقررات می باشد.

سنجه 2) التزام کارکنان دستگاه به اجرای قوانین و مقررات مرتبط با وظائف (5 امتیاز )

2-1- به ازاء هر اقدام که کارکنان را ملزم به رعایت قوانین و مقررات نموده باشد 5/0 امتیاز  و حداکثر2 امتیاز

2 -2- نظارت و کنترل بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط با وظائف3 امتیاز ، به ازاء هر اقدام نظارت 1 امتیاز

* امتياز كل عبارتست از جمع امتياز رديفهاي (2-1) و (2-2)

سنجه 3 (   اجرای به موقع تکالیف و احکام قانونی (5 امتياز)

3-1- گزارش حسابرس قانونی حاوی اجرای به موقع تکالیف و احکام قانونی5/2 امتیاز

3 -2- گزارش سایر واحدهای نظارتی حاوی اجرای به موقع تکالیف و احکام قانونی     5/2 امتیاز، به ازاء هر گزارش 5/0 امتیاز

* امتياز كل عبارتست از جمع امتياز رديفهاي (3-1) و (3-2)

سنجه 4) پیگیری اجرای صحیح و کامل احکام و وظائف قانونی (5 امتیاز )

4-1- اجرای صحیح، کامل و به موقع احکام و وظائف قانونی که از طریق حسابرس قانونی گزارش شده است، با تائید حسابرس قانونی     2 امتیاز

4-2- اجرای صحیح کامل و به موقع احکام و وظائف قانونی که از طریق سایر واحدهای نظارتی صادر می شود،  با تائید واحد نظارت ذیربط     3 امتیاز

* امتياز كل عبارتست از جمع امتياز رديفهاي (4-1) و (4-2)

 

 

 

 

 

 

Text Box: شاخص شفافيت

 

تعريف: دسترسي ضابطه مند،‌ روشن و آسان ذينفعان به قوانين،‌ مقررات،‌ مأموريت ها،‌ وظايف، رويه هاي كاري، تصميمات،‌ اقدامات و فعاليت هاي دستگاه مرتبط با حقوق شهروندي

محور الف) تنقيح قوانين و مقررات

شرح سنجه هاي محور (الف)

رديف

سنجه هاي محور (الف)

امتياز

1

شفاف بودن كليه تصويب نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آئين نامه هاي قابل بهره برداري براي ذينفعان

5

2

اطلاع رساني درخصوص حقوق و تكاليف مراجعه كنندگان

5

3

در دسترس قرار دادن كليه قوانين معتبر و حاكم بر دستگاه

4

جمع امتياز

14

 

نحوه امتيازدهي محور الف) تنقيح قوانين و مقررات

سنجه 1) شفاف بودن كليه تصويب نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آئين نامه هاي قابل بهره برداري براي ذينفعان (5 امتياز)

 

تعداد

 

امتياز

 

تعداد ذينفعاني كه غير شفاف بودن ضوابط و مقررات سنجه (1) را كتباً اعلام نموده اند

-

1 تا 3

3 تا 5

5 تا 10

10 و بيشتر

 

5

4

3

2

-

 

 

سنجه 2) اطلاع رساني درخصوص حقوق و تكاليف مراجعه كنندگان (5 امتياز)

2-1- اطلاع رساني از طريق وب كيوسك     5/1 امتياز

2-2- اطلاع رساني در ديدارگاههاي عمومي5/1 امتياز

2-3- اطلاع رساني از طريق ميز خدمت5/1 امتياز

2-4- كتابچه، بروشور، بنر، تراكت و ...5/0 امتياز

* امتياز كل عبارتست از جمع امتياز رديفهاي (2-1) و (2-2) و (2-3) و (2-4)

سنجه 3)- در دسترس قرار دادن كليه قوانين معتبر و حاكم بر  دستگاه (5 امتياز)

3-1- كليه قوانين معتبر و حاكم بر دستگاه در دسترس قرار گرفته است     5 امتياز

در مواردي كه كليه قوانين معتبر و حاكم دستگاه در دسترس قرار نگرفته است امتيازي به اين سنجه تعلق نخواهد گرفت.

محور ب) شفاف سازي مراحل انجام كار و فعاليت

شرح سنجه هاي محور (ب)

رديف

سنجه هاي محور (ب)

امتياز

1

در دسترس عموم قرار دادن اطلاعات مربوط به نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع به صورت مناسب

5

2

اعلام اطلاعات مربوط به صدور مجوزها و اعطاي امتيازات و معافيت هاي قانوني به ذينفعان

5

3

شفاف و مستند سازي فرآيند فعاليت ها و نيز تصميم گيري ها در شوراها، كميسيون ها، كميته ها و كار گروه هايدرون سازماني

5

4

ثبت و ضبط شفاف كليه عمليات اداري در پرتال دستگاه

4

5

درج مأموريتها، شرح وظايف دستگاهها و واحدهاي مربوط در ديدارگاههاي عمومي

5

جمع امتياز

24

   

 

نحوه امتيازدهي محور ب) شفاف سازي مراحل انجام كار و فعاليت

سنجه 1) در دسترس عموم قرار دادن اطلاعات مربوط به نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع به صورت مناسب (5 امتياز)

1 -1- اطلاع رساني از طريق ديدارگاههاي عمومي     2 امتياز

2-1- اطلاع رساني از طريق ميز خدمت 1 امتياز

3-1- اطلاع رساني از طريق وب كيوسك 5/1 امتياز

4-1- كتابچه، بروشور، ميز و يا تراكت     5/0 امتياز

* امتياز كل عبارتست از جمع امتياز رديفهاي (1-1) و (1-2) و (1-3) و (1-4)

سنجه 2) اعلام اطلاعات مربوط به صدور مجوزها و اعطاي امتيازات و معافيت هاي قانوني ذينفعان (5 امتياز)

2-1- اعلام اطلاعات در ديدارگاههاي عمومي 5/1 امتياز

2-2- اعلام اطلاعات از طريق وب كيوسك5/1 امتياز

2-3- اعلام اطلاعات از طريق ميز خدمت     5/1 امتياز

2 -4- اعلام اطلاعات از طريق انتشار كتابچه،  بروشور يا بنر و تراكت 5/0 امتياز

* امتياز كل عبارتست از جمع امتياز رديفهاي (2-1) و (2-2) و (2-3) و (2-4)

سنجه 3) شفاف و مستند سازي فرآيند فعاليتها و نيز تصميم گيريها در شوراها، كميسيون ها، كميته ها و كارگروههاي درون سازماني ( 5 امتياز)

3-1- شفاف و مستند سازي فرآيند فعاليتها 3 امتياز

3-1-1- شفاف بودن فرآيند فعاليتها     5/1 امتياز

3-1-2- مستند سازي فرآيند فعاليتها     5/1 امتياز

3-2- شفاف بودن و مستند سازي تصميم گيريها     2 امتياز

3-2-1- شفاف بودن تصميم گيريها     1 امتياز

3-2-2- مستند سازي تصميم گيريها     1 امتياز

* امتياز كل عبارتست از جمع امتياز رديفهاي (3-1) و (3-2)

سنجه 4) ثبت و ضبط شفاف كليه عمليات اداري در پرتال دستگاه (5 امتياز)

4-1-كليه عمليات اداري در پرتال دستگاه ثبت و ضبط شده است    4 امتياز

4-2-كليه عمليات اداري در پرتال دستگاه ثبت و ضبط نشده است

 

سنجه 5) درج مأموريتها، شرح وظائف دستگاهها و واحدهاي مربوط در ديدارگاههاي عمومي (5 امتياز)

5-1- درج مأموريتها و شرح وظائف در ديدارگاههاي عمومي     5 امتياز

5-2- عدم درج مأموريتها و شرح وظائف در ديدارگاههاي عمومي   -

محور ج) شفاف سازي معاملات

شرح سنجه هاي محور (ج)

رديف

سنجه هاي محور (ج )

امتياز

1

مستند سازي مراحل انجام معاملات

5

2

اطلاع رساني لازم درخصوص مناقصات، مزايده ها و ترك تشريفات از طريق پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات

5

3

فراخوان معاملات بزرگ و برگزاري مناقصه عمومي در روزنامه هاي كثيرالانتشار

5

4

تحويل تمامي اسناد مناقصه به طور يكسان به همه داوطلبان در معاملات

5

5

وارد كردن متن قراردادهاي مربوط به معاملات متوسط و بالاتر و اسناد و ضمائم آنها در پايگاهاطلاعات قراردادي

5

6

نظام مستند سازي فرآيند تهيه و تشخيص موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه

5

جمع امتياز

30

 

نحوه امتيازدهي محور ج) شفاف سازي معاملات

سنجه 1) مستند سازي مراحل انجام معاملات (5 امتياز)

1-1- مراحل انجام معاملات مستند سازي شده است     5 امتياز

1-2- مراحل انجام معاملات مستندسازي نشده است-

 

 

 

سنجه 2) اطلاع رساني لازم درخصوص مناقصات، مزايده ها و ترك تشريفات از طريق پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات (5 امتياز)

2-1- اطلاع رساني مناقصات