داشبورد مدیریتی شرکت توزیع برق استان همدان

لطفا صبر کنید...

Rajaii

شاخص های عمومی ارزیابی شهید رجایی سال 98

معاونت برنامه ریزی و بودجه

شاخص های عمومی ارزیابی شهید رجایی سال 98

معاونت منابع انسانی swap_calls

شاخص های عمومی ارزیابی شهید رجایی سال 98

معاونت فروش و خدمات مشترکین swap_calls

شاخص های عمومی ارزیابی شهید رجایی سال 98

امور مالی و امور تدارکات

شاخص های عمومی ارزیابی شهید رجایی سال 98

معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ

شاخصی وجود ندارد در صورت ابلاغ اعلام خواهد شد.

شاخص های عمومی ارزیابی شهید رجایی سال 98

معاونت مهندسی و تحقیقات

شاخص های عمومی ارزیابی شهید رجایی سال 98

دفاتر مستقل