داشبورد مدیریتی شرکت توزیع برق استان همدان

لطفا صبر کنید...

اطلاعات برگزیده داشبورد

playlist_add_check
آمار امروز میز خدمت
help
امور برق یک همدان
0 , 317
تعداد پیشنهادهای سال جاری
317
0, 317
تعداد پیشنهادهای امروز
0

امار میز خدمت (مقایسه کلیه واحد ها)