داشبورد مدیریتی شرکت توزیع برق استان همدان

لطفا صبر کنید...

اطلاعات برگزیده داشبورد

playlist_add_check
آمار امروز میز خدمت
help
امور برق یک همدان
0 , 147
تعداد پیشنهادهای سال جاری
147
0, 147
تعداد پیشنهادهای امروز
0

امار میز خدمت (مقایسه کلیه واحد ها)