داشبورد مدیریتی شرکت توزیع برق استان همدان

لطفا صبر کنید...

اطلاعات برگزیده داشبورد

playlist_add_check
آمار امروز میز خدمت
help
امور برق یک همدان
4 , 545
تعداد پیشنهادهای سال جاری
545
4, 545
تعداد پیشنهادهای امروز
4

امار میز خدمت (مقایسه کلیه واحد ها)