داشبورد مدیریتی شرکت توزیع برق استان همدان

لطفا صبر کنید...

اطلاعات برگزیده داشبورد

playlist_add_check
آمار امروز میز خدمت
help
امور برق یک همدان
6 , 282
تعداد پیشنهادهای سال جاری
282
6, 282
تعداد پیشنهادهای امروز
6

امار میز خدمت (مقایسه کلیه واحد ها)